Algemene voorwaarden

INSCHRIJVING

Aanmelding geschiedt door invulling van het inschrijfformulier en de verzending van het inschrijfformulier via de website. Door de verzending verklaart het lid, of bij minderjarigheid diens ouders of wettelijke vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene bepalingen. Alvorens tot inschrijving wordt overgegaan kan men desgewenst een bijeenkomst bijwonen. De contributie kunnen door het bestuur, na ruggespraak met de algemene ledenvergadering, tussentijds aangepast worden ten gevolge van de prijsontwikkelingen. Inschrijving voor de 15e dag van de maand wordt als een volledige maand gerekend.

AANSPRAKELIJKHEID LEDEN

Het lid is verplicht zich te houden tot naleving van alle aanwijzingen van het bestuur, ter bevordering van een goede en ordelijke uitvoering van de bijeenkomsten. Hij is aansprakelijk voor alle schade welke zal worden veroorzaakt door zijn ongeoorloofd gedrag.

GEDRAG

Bij de bijeenkomsten dient orde, rust en hygiëne in acht te worden genomen. Het lid dat hinder of overlast veroorzaakt, of handelt in strijd met deze algemene bepalingen, kan door de leiding van het bestuur verwijderd worden. Wakeclub is dan bevoegd de overeenkomst onmiddellijk te doen ontbinden, onverminderd de betalingsverplichting van het lid. Restitutie van de contributie wordt niet verleend.

UITGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID

Wakeclub erkent geen enkele aansprakelijkheid jegens het lid, of jegens derden indien het lid door zijn schuld, opzet of ander ongeoorloofd gedrag zichzelf of anderen schade toebrengt, behoudens opzet, grove schuld of nalatigheid aan de zijde van de vereniging. De vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van eigendommen die door het lid of derden zijn meegebracht.

CONTRIBUTIEBETALING

Na inschrijving verbindt het lid zich voor minimaal 12 maanden aan deze overeenkomst en wordt de overeenkomst zonder tegenbericht stilzwijgend iedere keer met steeds 12 maanden verlengd. Contributie betaling vindt alleen bij vooruitbetaling plaats over de te komen maand, en wordt alleen middels automatische incasso verwerkt. Zolang de contributie niet is voldaan, heeft het lid geen recht op deelname aan de bijeenkomsten, wedstrijden of welke andere activiteit die door de vereniging wordt georganiseerd.

OPZEGTERMIJN

Het lid kan de overeenkomst opzeggen, na het verstrijken van de verplichte looptijd, met een opzegtermijn van één volle kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en over de opzegtermijn is normaal het lesgeld verschuldigd, totdat de overeenkomst is beëindigd.

KLACHTEN

Eventuele klachten moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld, op straffe van verval.

GESCHILLEN

Gevallen of geschillen waarin deze algemene bepalingen niet in voorzien worden, voor zover mogelijk, in onderling overleg opgelost.

CONTRIBUTIEACHTERSTAND

Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, ontvangt het lid na 3 weken een betalingsverzoek (1e herinnering extra kosten 1,50). Wordt vervolgens nog niet betaald dan volgt na 2 weken een 2e betalingsherinnering (extra kosten 3,00 ), waarin een uiterlijke termijn van betaling is opgenomen. Is binnen deze termijn niet betaald dan wordt de vordering ter incasso gegeven en is het lid, zonder nadere ingebrekestelling in gebreke. Hij is over contributie de wettelijke rente verschuldigd over iedere maand dat de betaling achterwege blijft. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van het buitengerechtelijke kosten, welke op minimaal 15% van het betrokken bedrag worden gefixeerd en zullen tenminste 23,- euro bedragen.

Terug naar de aanmelding

© 2016 wakeclub - Op alles is onze disclaimer van toepassing.

Top